Creative Commons

The editors of the journal declare that all copyrighted materials are protected by a license
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

(CC BY-NC-ND 4.0).


You are free to:
Share – copy and redistribute the material in any medium or format
The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.
Under the following terms:
Attribution – You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.

NonCommercial – You may not use the material for commercial purposes.

NoDerivatives – If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.

No additional restrictions – You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.
Notices:
You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation.
No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rights may limit how you use the material.

Редакція журналу заявляє, що всі матеріали, захищені авторським правом, захищені ліцензією.
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

(CC BY-NC-ND 4.0).


Ви можете:
Поділитися – копіювати і поширювати матеріал на будь-якому носії або в будь-якому форматі.
Ліцензіар не може відкликати ці свободи, поки ви дотримуєтеся умови ліцензії.
На наступних умовах:
Атрибуція – ви повинні вказати відповідний джерело, надати посилання на ліцензію і вказати, чи були внесені зміни. Ви можете зробити це будь-яким розумним способом, але не будь-яким способом, який передбачає, що ліцензіар схвалює вас чи ваше використання.

Некомерційне – використання матеріалів в комерційних цілях заборонено.

NoDerivatives – якщо ви ремікшєте, трансформуєте або доповнюєте матеріал, ви не можете поширювати змінений матеріал.

Ніяких додаткових обмежень – ви не можете застосовувати юридичні умови або технічні заходи, які юридично обмежують інших робити все, що дозволено ліцензією.
повідомлення:
Ви не зобов’язані дотримуватися ліцензію щодо елементів матеріалів, і є суспільним надбанням, або в тих випадках, коли ваше використання дозволено застосовними винятками або обмеженнями.
Ніяких гарантій не дається. Ліцензія може не давати вам всіх дозволів, необхідних для передбаченого використання. Наприклад, інші права, такі як публічність, недоторканість приватного життя чи немайнові права, можуть обмежувати використання вами матеріалу.