Conflict of Interest Statement / Положення про конфлікт інтересів

ПОЛОЖЕННЯ про конфлікт інтересів

  1. Загальні положення

Науковий журнал «Соціальні комунікації: теорія і практика» (далі – Журнал) орієнтується на врахування у своїй діяльності наступних принципів і правил, передбачених положенням про конфлікт інтересів у тріаді “Автор – Рецензент – Редакція”:

Довіра громадськості до об’єктивності процесу рецензування та якості опублікованих статей багато в чому залежить від того, наскільки враховуються можливі конфлікти інтересів при рецензуванні та прийнятті рішення про публікацію. Конфлікт інтересів може виникнути в тому випадку, якщо рецензент, член редколегії або співробітник редакції має відношення до працівника, який може суб’єктивно вплинути на рішення про публікацію. Спричинити конфлікти інтересів можуть відносини з роботодавцем, родинні зв’язки, фінанси тощо. Конфлікти можуть також виникати в результаті академічного змагання, особистих симпатій та антипатій тощо. Редакція Журналу передбачає обов’язкове отримання від усіх авторів і рецензентів декларації про будь-які існуючі конфлікти інтересів, що можуть впливати при поданні й підготовці рукопису до друку.

2. Права та зобов’язання Автора

2.1. Автори статей мають право використовувати матеріали опублікованої статті:

– у доповідях на конференціях або в цілях освіти;

– у дисертаційній роботі;

– у фрагментах наступних статей.

2.2. Автори наукових статей мають зобов’язання:

а) підписувати відповідну форму про конфлікт інтересів; б) надавати підтвердження, що подана стаття не була раніше опублікованою в інших збірниках чи журналах, у тому числі іншими мовами (науковий журнал «Соціальні комунікації: теорія і практика» володіє ексклюзивним правом на публікацію оригінальних робіт, ніде не опублікованих раніше).

3. Права та зобов’язання Рецензента

3.1. Рецензент має право відмовитися від експертного оцінювання наукової статті, не пояснюючи причин відмови, крім повідомлень про конфлікт інтересів.

3.2. Рецензенти мають зобов’язання: а) підписувати відповідну форму про конфлікт інтересів; б) розкривати членам редакції будь-які конфлікти інтересів, які можуть вплинути на їх думку про статтю (видавці мають бути своєчасно поінформовані про можливі конфлікти інтересів, щоб оперативно врегулювати процес рецензування); в) не використовувати в своїх інтересах знання про дослідження, описані в статті, до її опублікування.

4. Права та зобов’язання Редакції

4.1. Редакція Журналу має право:

а) відбирати або відхиляти матеріали рукописів; б) доводити до загального відома, у т.ч. розміщувати статтю повністю або частково в мережі Інтернет на веб-сторінці Журналу та інших інформаційних ресурсах; в) використовувати метадані (назва, ім’я автора (правовласника), анотації, бібліографічні матеріали тощо) статті шляхом розповсюдження й доведення до загального відома, обробки та систематизації, а також включення в міжнародні науково-метричні бази даних та інформаційні системи; г) зберігати й обробляти персональні дані автора без обмеження терміну з метою включення їх до бази даних відповідно до Закону України No. 2297-УІ “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 (прізвище, ім’я, по батькові; відомості про наукову кваліфікацію (науковий ступінь, вчене звання); відомості про місце роботи та посаду; контактні дані авторів; відомості про наявність друкованих творів у загальнодержавних та міжнародних базах даних наукової літератури з метою їх подальшої обробки для здійснення пошукових операцій у цих базах даних).

4.2. Редакція Журналу має зобов’язання:

а) підписувати відповідну форму про конфлікт інтересів; б) вживати заходи щодо усунення будь-яких конфліктів інтересів у випадку їх виникнення; в) захищати права інтелектуальної власності авторів рукописів; в) приймати всі можливі заходи для попередження порушення авторських прав третіми особами.

5. Відповідальність Автора

5.1. Автори несуть відповідальність за:

а) приховування потенційних конфліктів інтересів, які можуть вплинути на рішення про публікацію їх роботи; б) об’єктивність розкриття джерел фінансування дослідження, що публікується; в) коректність написання персональних даних (прізвище, ім’я, по батькові; відомості про наукову кваліфікацію (науковий ступінь, вчене звання); відомості про місце роботи та посаду; контактні дані авторів); г) дотримання передбачених чинним законодавством авторських зобов’язань.

6. Відповідальність Рецензента

6.1. Рецензенти несуть відповідальність за: а) об’єктивність і неупередженість оцінки змісту наукової статті; б) компетентний, всебічний і ґрунтовний аналіз як позитивних якостей статті, так і конкретних недоглядів; в) своєчасність.

7. Відповідальність Редакції

7.1. Редакція несе відповідальність за: а) своєчасний випуск Журналу; б) розміщення статей повністю або частково в мережі Інтернет на веб-сторінці Журналу та інших інформаційних ресурсах; в) якість матеріалів, виданих у Журналі, експертної оцінки наукової статті, підготовки висновків та написання рецензії.

FORM to be filled in by the Author on conflict of interest – see in Russian
ФОРМА про конфликт интересов (заполняется Автором) – см. на русском языке

FORM to be filled in by the Author on conflict of interest –
see in Ukrainian
ФОРМА, що заповнюється Автором про конфлікт інтересів – див. українською мовою


FORM to be filled in by the Author on conflict of interest –
seein English
ФОРМА, що заповнюється Автором про конфлікт інтересів – див. англійською мовою