Information policy of the magazine / Інформаційна політика журналу

ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

Журнал «Соціальні комунікації: теорія і практика» є журналом відкритого доступу: перегляд, читання, завантаження та друк є вільний. Редакція підтримує принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями для загального суспільного прогресу. Доступ до змісту журналу можливий одразу після публікації паперового варіанту.

 

ПРИНЦИПИ

Редакційна політика журналу базується на принципах об’єктивності й неупередженості щодо відбору статей із метою їх публікації; високої вимогливості до якості наукових досліджень; обов’язкового рецензування статей; дотримання колегіальності в прийнятті рішень щодо публікації статей; доступності й оперативності в спілкуванні з авторами; суворого дотримання авторських і суміжних прав.

 

ЕТИКА ПУБЛІКАЦІЙ

Редакція журналу «Соціальні комунікації: теорія і практика», співзасновниками якого є доктор філологічних наук Холод Олександр Михайлович і кандидат філологічних наук Холод Ганна Ярославівна, підтримує певний рівень вимог при відборі й прийомі статей, що подаються до редакції  журналу.

У своїй діяльності редакція журналу «Соціальні комунікації: теорія і практика» керується рекомендаціями Комітету з етики публікацій – Committee on Publication Ethics (COPE), Етичним кодексом ученого України, а  також досвідом роботи зарубіжних та українських професійних співтовариств, наукових організацій і редакцій видань.

 

Етичні зобов’язання редакційної колегії журналу

 1. Редакційна колегія несе відповідальність за видання.
 2. Усі надані для публікації матеріали проходять ретельний відбір і рецензування. Редколегія залишає за собою право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання. Автор зобов’язаний допрацювати статтю відповідно до зауважень рецензентів або редколегії.
 3. Редакційна колегія без упередження розглядає всі рукописи, які представлені до публікації, оцінюючи кожну статтю належним чином, незважаючи на расову, релігійну, національну приналежність, а також положення або місце роботи автора (авторів). Редколегія виносить справедливі й неупереджені рішення, незалежні від комерційних чи інших інтересів і забезпечує чесний процес рецензування.
 4. Редколегія може відхилити рукопис без рецензування, якщо вважає, що робота не відповідає профілю журналу.
 5. Редакційна колегія журналу виступає проти фальсифікації, плагіату, направлення автором однієї роботи в декілька журналів, багатократне копіювання змісту статті в різних роботах, введення громадськості в оману щодо реального внеску авторів у публікацію.
 6. Редколегія має право вилучити навіть опубліковану статтю за умов з’ясування порушення чиїхось прав або ж загальноприйнятих норм наукової етики. Про даний факт вилучення статті редакція повідомляє як автору, який надав статтю, так і організацію, де була виконана робота.
 7. Редактор і члени редакції не надають іншим особам інформацію, пов’язану зі змістом рукопису, що знаходиться на розгляді, окрім осіб, які беруть участь у професійній оцінці цього рукопису. Після позитивного рішення редактора стаття публікується в журналі й розміщується на відповідних електронних ресурсах.
 8. Відповідно до міжнародного законодавства в частині дотримання авторського права на електронні інформаційні ресурси, матеріали сайту, електронного журналу або проекту не можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі (електронною або друкарською) без попередньої письмової згоди редакції журналу. При використанні опублікованих матеріалів у контексті інших документів потрібне посилання на першоджерело.
 9. Редактори, автори й рецензенти повинні повідомляти про свої інтереси, які можуть  вплинути на їхню об’єктивність при редагуванні й рецензуванні матеріалів статей (випадок конфлікту інтересів). Такими можуть бути інтереси інтелектуального плану, фінансові, персональні, політичні, релігійні інтереси.
 10. Запобігання протизаконним публікаціям є відповідальністю кожного автора, редактора, рецензента, видавця й організації.

Етичні зобов’язання авторів

 1. Основний обов’язок автора полягає в тому, щоб надати точний звіт про проведене дослідження, а також об’єктивне обговорення його значущості. Автори повинні представити свої результати чітко й однозначно.
 2. Автори статей несуть усю повноту відповідальності за зміст статей і за сам факт їх публікації.
 3. Автор повинен цитувати ті публікації, які здійснили визначальний вплив на сутність роботи, що викладалася, а також ті, які можуть швидко ознайомити читача з більш ранніми роботами, важливими для розуміння цього дослідження. Необхідно також належним чином указувати джерела принципово важливих матеріалів, використаних у роботі, якщо такі матеріали не були отримані самим автором.
 4. Неприпустимим є представлення плагіату в якості оригінальної роботи та подання до публікації раніше опублікованої статті.
 5. Співавторами статті мають бути ті особи, які зробили значний науковий внесок у подану роботу і які розділяють відповідальність за отримані результати. Автор, який подає рукопис до публікації, відповідає за те, щоб до списку співавторів були включені тільки ті особи, які відповідають критерію авторства, та бере на себе відповідальність за згоду інших авторів статті на її публікацію в журналі.
 6. Автори повинні повідомити редактора про будь-який потенційний конфлікт інтересів, на які могла б вплинути публікація результатів, що містяться в поданому рукописі.
 7. Автори повинні чітко вказати джерела всієї цитованої або поданої інформації та мають належним чином оформити посилання на літературні джерела, що використані в роботі відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
 8. Редколегія має право відмовити в публікації статті за умов недотримання вимог редакції.

 

Етичні зобов’язання рецензентів

 1. Рецензування рукописів є важливим етапом у процесі публікації. Кожен науковець зобов’язаний виконувати певну роботу процесу рецензування.
 2. Усі статті, що подаються до друку, мають бути рецензовані науковим керівником автора (для аспірантів), двома членами редколегії журналу.
 3. Редколегія залишає за собою право додатково призначити незалежного рецензента.
 4. Рецензент повинен надати об’єктивну оцінку якості рукопису, а також визначити, чи відповідає рукопис високим науковим і літературним стандартам. Рецензент повинен шанувати інтелектуальну незалежність авторів.
 5. Усі члени редколегії є рецензентами.
 6. Рукопис, присланий на рецензію, є конфіденційним документом.
 7. Рецензент повинен обґрунтувати свої висновки достатньо переконливо за спеціальною формою, що затверджена редколегією й представлена у вигляді бланку з конкретними рубриками.
 8. Рецензент повинен звернути увагу редактора на будь-яку істотну схожість між даним рукописом і будь-якою іншою опублікованою статтею або рукописом.
 9. Рецензент повинен своєчасно надати відгук на рукопис статті обсягом від 20 до 40 тис. знаків (із пробілами) упродовж одного місяця від дати отримання рукопису, але не пізніше 30 днів. Якщо рукопис має більший обсяг, ніж 40 тис. знаків (із пробілами), термін надання відгуку обговорюється окремо.
 10. Рецензент не повинен використовувати або розкривати неопубліковану інформацію, що міститься в наданому рукопису, якщо на це немає згоди автора чи авторів.
 11. Рецензент безкоштовно здійснює аналіз статті автора й подає відгук до редакції журналу в письмовому вигляді.
 12.  Автор не повинен знати прізвище й ім’я рецензента, але має право отримати текст рецензії без вказування прізвища й імені рецензента.