Editorial policy / Редакційна політика

Принципи редакційної (видавничої) діяльності

Редакція журналу СКТіП (далі – Журналу) своїй діяльності керується наступними транснаціональними принципами:

 • виконує вимоги Комітету з етики в публікаціях – Committee on Publication Ethics (COPE), Будапештської Декларації відкритого доступу до рецензованих наукових видань та наукових досліджень – Budapest Open Access Initiative (BOAI) та Берлінської Декларації про відкритий доступ до наукових і гуманітарних знань – Berlin Declaration Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities.
 • дотримується редакційної незалежності;
 • надає пріоритетність обговоренню і дискусіям;
 • усуває будь-які конфлікти інтересів згідно з розробленим механізмом;
 • заохочує і підтримує наукову добросовісність і доброчесність;
 • надає перевагу інтелектуальним стандартам і рівням матеріалів, а не фінансовій і політичній користі та комерційним міркуванням;
 • задовольняє наукові потреби й інтереси Авторів і Читачів;
 • систематично проводить роботу з удосконалення Журналу;
 • гарантує якість матеріалів, що публікуються;
 • забезпечує анонімність в системі взаємин «Автор – Рецензент (-и)»;
 • інформує Авторів про правила й вимоги публікування;
 • забезпечує свободу вираження думок Авторів статей;
 • слідкує за дотриманням прав інтелектуальної власності;
 • розробляє рекомендації й правила рецензування рукописів;
 • захищає конфіденційність індивідуальних даних реципієнтів (досліджуваних), які брали участь у масових опитуваннях чи експериментах;
 • розробляє механізми розв’язання конфлікту інтересів;
 • оперативно публікує виправлення, уточнення, спростування й вибачення, коли це необхідно;
 • передбачає можливість здійснення апеляції;
 • дотримується толерантності в спілкуванні.

Функції Міжнародної науково-редакційної Ради:

 1. Консультаційна (надання за необхідності фахових консультацій Членам редколегії і Рецензентам з окремих нових, малодосліджених і дискурсивних проблемних аспектів соціальних комунікацій).
 2. Розвивальна прагматична (сприяння розвитку Журналу здійснення міжнародної наукової співпраці, пошук нових форм і методів функціонування Журналу, удосконалення його редакційної політики).
 3. Експертна (здійснення рецензування статей, експертизи (якщо є необхідність) рецензій і рецензованих статей, експертна оцінка якості Журналу, доречності й компонування статей у ньому тощо).
 4. Дорадча (участь й формуванні Журналу, прийняття рішень щодо рекомендації статей до друку, вплив на якість рішень, що приймаються тощо).

Взаємодія з Авторами

У взаємодії з Авторами редколегія Журналу керується такими правилами:

 • здійснює всі необхідні заходи для забезпечення якості матеріалів, що представлені й підлягають наступному опублікуванню;
 • забезпечує дотримання встановлених механізмів рецензування статей, а також спростування чи скасування рішень, прийнятих редакцією;
 • обов’язково інформує Автора рукопису чи про прийняття статті до друку, чи про необхідність її доопрацювання, чи про відхилення статті;
 • подає аргументований опис експертної оцінки представленої до друку статті.

Взаємодія з Рецензентами

У взаємодії з Рецензентами редакція Журналу дотримується наступних правил:

 • представляє Рецензентам інструкцію й рекомендації з рецензування рукописів;
 • забезпечує Рецензентів системою перевірки ступеня оригінальності статті;
 • гарантує Рецензентам конфіденційність;
 • представляє можливість (право) відмовитися від рецензування без пояснення причин відмови (окрім встановленого конфлікту інтересів);
 • розглядає рецензування в якості невід’ємної частини оцінювання наукової публікації, яке підтверджує високу якість наукових статей.

Рецензування передбачає роботу з тими Рецензентами – Експертами Журналу, які є визнаними фахівцями у відповідній до статті сфері знань. Для цього редакція, окрім Членів редколегії, співпрацює з широким колом науковців із різних країн світу. Статті приймаються до друку лише після їх обговорення на засіданні редколегії Журналу при наявності позитивної рецензії Рецензента та підтримки їх більшістю членів редколегії. Підготовлений у повному обсязі випуск Журналу розглядається та рекомендується до друку рішенням співредакторів.

Взаємодія з читачами

 • Будь-який читач чи потенційний автор має можливість звернутися до членів редколегії за роз’ясненням незрозумілих фахових питань, які відповідають тематиці Журналу, приславши листа на електронну пошту видавництва akholod@ukr.net;
 • редакція інформує читачів, за чий рахунок надруковано статтю, яка роль спонсорів у проведенні дослідження, представленого у ній (якщо ця інформація подана Автором у представленій статті);
 • надає читачам якісно оформлені в інтелектуально-смисловому й мовно-стилістичному аспектах матеріали;
 • задовольняє потреби читачів у матеріалах як фундаментального, так і прикладного характеру, як у теоретичному, так і в експериментально-прикладному вимірах;
 • забезпечує справжнє очікування читачів щодо оригінальності, новизни й актуальності матеріалів, їх читабельності та зрозумілості.

Дотримання етичних норм (етичні очікування)

Редакція Журналу підтримує сучасний прогресивний рівень вимог щодо відбору й опублікування наукових статей. Ці норми визначаються стандартами якості наукових робіт, галузевим профілем Журналу, а також науковими напрямами, прийнятими у вітчизняному й світовому науковому співтоваристві.

При розробці положень видавничої політики Журналу редакція керувалася рекомендаціями Комітету з етики в публікаціях – Committee on Publication Ethics (COPE), а також досвідом роботи українських і зарубіжних професійних співтовариств, наукових організацій, редакцій видань тощо.

Основні етичні вимоги до наукових публікацій є нормою поведінки й професійних обов’язків членів редколегії Журналу стосовно й один до одного, й до громадськості, а також до забезпечення права кожного Автора на інтелектуальну власність. Усі залучені в процес публікації особи (Редактори, Автори та Рецензенти) орієнтуються на принципи етики в наукових публікаціях. Редакційна колегія та Рецензенти Журналу без упередження розглядають усі подані до опублікування матеріали, оцінюючи кожний із них належним чином, незважаючи на расову, конфесійну, національну, гендерну, політичну приналежність, а також соціальне положення або місце роботи Автора.

Істотною ознакою професійного наукового співтовариства Журналу є виконання положень Кодексу, який встановлює основні норми поведінки й обов’язки членів цього співтовариства та забезпечує максимальну користь для його професійного існування й усуває (нейтралізує) дії, які могли б слугувати вузькоегоїстичним інтересам окремих осіб, а також забезпечують право кожного Автора на інтелектуальну власність і свободу вираження та самореалізації.

Дотримуючись положень Кодексу, редакція Журналу СКТіПподає набір етичних норм і правил, якими мають керуватися особи, які беруть участь у підготовці публікації результатів наукових досліджень (Редактори, Автори і Рецензенти).

Редакція вважає, що етичні норми й правила, усвідомлені, схвалені та прийняті більшістю кваліфікованих дослідників, надають істотну допомогу студентам, аспірантам і молодим ученим в опануванні етичних правил наукової взаємодії, в удосконаленні дослідницької їхньої діяльності, а провідним вченим – в схваленні можливості ще раз повернутися до питань, які мають велике етичне значення для наукової практики.